Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης σας καλεί  στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών μας ( ανταποδοτικού χαρακτήρα)  με την πρόσληψη τριάντα ένα ( 31) ατόμων  διαφόρων ειδικοτήτων εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και ΥΕ ( σχετική Ανακοίνωση ΑΣΕΠ α.π. 2685/17-01-2023 ( ΑΔΑ 6Μ1ΡΩΡΣ-ΙΓΩ).
 
Αναπόσπαστο Τμήμα  της Ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, αποτελεί και το Παράρτημα ΣΟΧ, με σήμανση έκδοσης ” 10-06-2021″.
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Από Πέμπτη 26-01-2023 έως και  Δευτέρα 06-02-2023.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό , ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 (ΔΕ/ΥΕ) και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου, ή  ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ( Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψην κ. Καραμούτσιου Βασιλική).
 
Τηλ. Επικοινωνίας, 2313-300700, 748, 747.
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων σας, αναρτώνται και Υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο