Δελτία Τύπου, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, σας καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σχετικά με την Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3/2023 ( α.π. 14773/06-03-2023, ΑΔΑ: 60Ψ3ΩΡΣ-ΖΛ5, εγκριτικό του ΑΣΕΠ  α.π. 9281/06-03-2023) για την κάλυψη  έξι ( 6 ) θέσεων εργασίας, ειδικότητα ΔΕ , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Δ/νση Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Παρασκευή 10-03-2023  έως και Δευτέρα 20-03-2023
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
Αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή ταχυδρομικά  με συστημένη επιστολή στην Δ/νση: Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη, Τ.Κ. 57001, Ν. Θεσ/κης, υπόψην κ. Καραμούτσιου Βασιλική.
 
Πληροφορίες: 2313-300747 και 721.
 
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων σας παραθέτουμε τα κάτωθι Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο