Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

poimniostasio 5Σκοπός της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών- Οικονομικών- Υγείας- Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, των κυρώσεων καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 17α «Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών» του ν.4056/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”.  Η απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του ν.4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.

poimniostasio 4Αναφερόμενος στη σχετική απόφαση ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου , Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Θέρμης κ. Στέλιος Γκιζάρης σημείωσε διευκρινιστικά:

«Η ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου αποδεικνύεται είτε:

α) από τον κωδικό εκμετάλλευσης – αν έχει ήδη χορηγηθεί – από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία,

β) από τη Δήλωση ΟΣΔΕ,

γ) από σχετική βεβαίωση Δημόσιας Αρχής.

Αφορούν μονάδες δυναμικότητας εντός των ορίων της κατηγορίας Β και/που υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46296/8.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2002 Β΄), καθώς επίσης και μονάδες με δυναμικότητα μικρότερη από εκείνη της κατηγορίας Β και/που πρέπει να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Δεν επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις των οποίων είχε διακοπεί η λειτουργία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012. Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισμών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4.12.2017. Επίσης δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους πριν τη δημοσίευση της παρούσας και εξετάζονται μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενδιαφερόμενων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.

poimniostasio 2Σε ότι αφορά τώρα τη διαδικασία αδειοδότησης και τα αντίστοιχα  δικαιολογητικά ως Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή,  ορίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  H διαδικασία αδειοδότησης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο χορηγείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, κατόπιν αυτοψίας στις υποδομές των εν λόγω κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διενεργείται κατά το δεύτερο στάδιο, από την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού, χορηγείται η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ)».

Ο κ. Γκιζάρης τέλος προανήγγειλε τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ορθή πληροφόρηση του κτηνοτροφικού κόσμου του Δήμου Θέρμης, σε μία προσπάθεια διευκόλυνσής του, να υποβάλλει έγκαιρα τις σχετικές αιτήσεις. 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window