Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

ampeli 2Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης, ενημερώνει τους αμπελουργούς των περιοχών Σχολαρίου, Πλαγιαρίου και Νέου Ρυσίου, για τη λήξη του χρόνου υποβολής των νέων αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας φύτευσης οιναμπέλων. Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 27 Μαρτίου οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί του Δήμου μας, θα πρέπει να έχουν φροντίσει για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησή τους σχετικά με την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Συγκεκριμένα πρόκειται να χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} (περίπου 6.400 στρέμματα) του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας και θα κατανεμηθούν σε όλη τη χώρα..
Υπενθυμίζεται ότι το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διάθεση αγροτεμαχίου (ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης, τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης, με ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1 στρέμμα. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα πρέπει να δηλώνει την έκταση (σε στρέμματα) και τις συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

ampeli 1Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν συνολικά, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.  Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από την έγκρισή τους από την αρμόδια αρχή (ΥΠ.Α.Α.Τ), σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αιτούντων και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανομή. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες εκτάσεις εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, οι υπόλοιπες εκτάσεις κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές κατ’ αναλογία.

ampelia fitafsi 3ampelia fytefsi 1
Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα με αίτηση τους να αλλάξουν την αρχικά αιτούμενη έκταση με άλλη αντίστοιχου μεγέθους, υπό τον όρο ότι η νέα έκταση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας
Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για ανωτέρα βία.

ampelia fitefsi 2
Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε τη χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης και από όλα τα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα στήριξης της αμπελοκαλλιέργειας για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη.
Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, με σχετική αίτησή του. Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window