Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                            ΑΔΑ 4ΑΓΓΩΡΣ-5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. 8/01-04-2011 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

Αριθμ. Απόφ. 158/2011     ΘΕΜΑ :  «Έγκριση απογραφής περιουσίας – Ισολογισμού έναρξης 01-01-2011 Δήμου Θέρμης»

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 01η-04-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθ. 10049/28-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος (απεχώρησε πριν την ψηφοφορία)
1. Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Καπουσούζη Μαριάνθη
2. Αναγνώστου Πασχάλης 2. Σαμαράς Νικηφόρος
3. Αντωνίου Αντώνιος 3. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Γραμματέας Δ.Σ.
4. Αποστόλου Στυλιανός
5. Βασιλειάδου Σοφία
6. Βεζυρτζής Νικόλαος
7. Βογιατζής Δημήτριος
8. Γακούδη Βασιλική, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
9. Γιαννακίδου Κυριακή
10. Γκουστίλης Θεόδωρος
11. Γκρόζος Παναγιώτης
12. Ηρακλής Βασίλειος
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος
14. Καρκατζίνος Νικόλαος
15. Κοντοπίδης Γεώργιος
16. Κουγιάμης Αργύριος
17. Κουγιουμτζίδης Σταύρος
18. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
19. Μουστάκας Βασίλειος
20. Μπίκος Κωνσταντίνος
21. Παπαφιλίππου Νικόλαος
22. Πονερίδης Παναγιώτης
23. Σαμαράς Σωκράτης
24. Στάθης Κωνσταντίνος
25. Τριανταφυλλίδης Παύλος
26. Τσιλιάς Χρήστος
27. Τσιολάκης Αριστόβουλος
28. Φάμελλος Σωκράτης
29. Χίνη Δήμητρα
30. Χρυσοχόου Παύλος

ΑΔΑ 4ΑΓΓΩΡΣ-5

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ορκωτός λογιστής κος Μασαούτης Αθανάσιος καθώς και τα μέλη της επιτροπής απογραφής κ.κ. Δοξόπουλος Χαράλαμπος, Μαυρομάτη Κυριακή και Βενετικίδου Ειρήνη.

Τα μέλη της επιτροπής απογραφής κ.κ. Κούλαλη Ανθή, Λασκαρίδου Δέσποινα, Μαϊδου Ελένη και Σαχίνης Χριστόφορος δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νομίμως.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 μέχρι την 28-02-2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 74445/29-12-2010 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ  (Φ.Ε.Κ. 2029/ τεύχος Β’/27-12-2010) η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-02-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.

Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.

Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Θέρμης  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 4/18/3-1-2011 απόφαση Δημάρχου συνέταξε την από 18-03-2011 Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων καθώς και του Παραρτήματος αυτής.

Με την υπ’ αριθμ. 53/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Μασαούτης Αθανάσιος (Α,Μ. ΣΟΕΛ 16351) ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο της έκθεσης της απογραφής έναρξης 01-01-2011, που συνέταξε η Επιτροπή Απογραφής, και αναπληρωτής αυτού ο κος Βελέντζας Χρήστος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12881).

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στην έκθεση απογραφής έναρξης 01-01-2011 του Δήμου Θέρμης ο ορισμένος ορκωτός ελεγκτής – λογιστής προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου.

Με την υπ αριθμ. 52/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταχωρήθηκε η απογραφή έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της απογραφής περιουσίας-ισολογισμού έναρξης 01-01-2011κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΑΔΑ 4ΑΓΓΩΡΣ-5

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, τις υπ αριθμ. 52/2011 και 53/2011 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, της υπ αριθμ. 74445/29-12-2010 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ  καθώς και του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      με πλειοψηφία

Εγκρίνει την Απογραφή Περιουσία – Ισολογισμό Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Θέρμης, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου Αντώνιος, Τριανταφυλλίδης Παύλος, Βεζυρτζής Νικόλαος, Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Τσιλιάς Χρήστος, Γακούδη Βασιλική και Παπαφιλίππου Νικόλαος, οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 158/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                            ΑΔΑ 4ΑΓΓΩΡΣ-5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. 8/01-04-2011 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

Αριθμ. Απόφ. 158/2011     ΘΕΜΑ :  «Έγκριση απογραφής περιουσίας – Ισολογισμού έναρξης 01-01-2011 Δήμου Θέρμης»

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 01η-04-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’ αριθ. 10049/28-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window