Χορήγηση Βεβαίωσης ΥΔ Τετραγωνικών Μέτρων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται για βεβαίωση των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου του είτε πρόκειται για αρχική ηλεκτροδότηση είτε για μεταβολή υφιστάμενης κατάστασης, υποβάλλει στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας αίτηση ανάλογα με την περίπτωση (βλ. σχετικά υποδείγματα) η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση συνιδιοκτησίας και από τα δικαιολογητικά που παρατίθενται παρακάτω:

Νέα Σύνδεση
Διαχωρισμός ακινήτων – Διόρθωση τ.μ. (αύξηση ή μείωση)
Αλλαγή χρήσης
Συνένωση ακινήτων
Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης