ΔιακηρύξειςΕνημέρωση

Προμήθεια δομικών υλικών

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΥΔ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Leave a Reply