ΔιακηρύξειςΕνημέρωση

Προμήθεια γραφικής ύλης ,φωτοαντιγραφικού χαρτιού & φωτοτυπιών & σχεδίων,αναλωσίμων για εκτυπωτές

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ –ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email    s.mantalis@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Leave a Reply