Ιούλ
11
2019

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Θέρμης έχει εκδώσει Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας δίμηνης διάρκειας πέντε ατόμων με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας)με εμπειρία,ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Ε’ κατηγορίας) με εμπειρία και δέκα ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων με εμπειρία.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 12-07-2019 έως και 15-07-2019 και ώρες 08:00-14:00.
Πληροφορίες στο τηλ.2313-300773 και 2313-300742.© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης