Απρ
8
2015

Σεμινάρια απο την Forum Training & Consulting
Θέματα :

  • Κατάρτιση και Σύνταξη Διακήρυξης
  • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  • Δικαστική Προστασία
  • Συμφωνίες- Πλαίσιο για Προμήθειες
  • Νέος Τρόπος Πληρωμής Δαπανών
  • Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης.


© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης