Διαβούλευση

Ιαν
12
2018

Νέα παράταση δόθηκε έως και την Τετάρτη 31/01/2018, για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  για τη συμμετοχή φορέων του Δήμου Θέρμης που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», λόγω λήξης της θητείας των συλλογικών φορέων.

Στην επιστολή που ακολουθεί υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Νέα πρόσκληση για φορείς

 

Δεκ
27
2017

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τόσο για τη συμμετοχή πολιτών του Δήμου Θέρμης, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (εγγεγραμμένοι στους δημοτικούς καταλόγους καθώς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»), λόγω λήξης της θητείας των μελών της επιτροπής όσο και για τους συλλογικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μέχρι την Τετάρτη 10/1/2018.

Στις επιστολές που ακολουθούν υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Νέα πρόσκληση για συμμετοχή φορέων στη Δ.Ε.Δ

Νέα πρόσκληση για συμμετοχή πολιτών στη Δ.Ε.Δ

Δεκ
5
2017

κατάλογοςΆμεσα πρόκειται vα συγκροτηθεί, εκ νέου, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θέρμης, καθώς, μετά από 2,5 χρόνια,  λήγει η θητεία της παρούσας.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 (“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”) στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν φορείς  της τοπικής κοινωνίας με εκπρόσωπό τους καθώς και δημότες. Συνολικά, η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης  μπορεί να αριθμεί από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται, επιπλέον, μέλη μετά από κλήρωση δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Για το λόγο αυτό όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 στη γραμματεία της επιτροπής  αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ). Επίσης, όσοι φορείς της τοπικής κοινωνίας ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιτροπή διαβούλευσης παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζοντας έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του και αποστέλοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ)   μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017.  Στην περίπτωση που το ενδιαφέρον των συλλόγων είναι μεγαλύτερο από τις προβλεπόμενες θέσεις η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Στοιχεία επικοινωνίας γραμματείας:τηλ. 2313300.746,-5, fax: 2310464.421, e-mail: public-news@thermi.gov.gr.

 

Δείτε εδώ τις προσκλήσεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων  και  πολιτών δεδ-1

 

Νοέ
10
2017

tsili 1 viologikosΣύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους οι πολίτες και οι φορείς εκπροσώπησής τους επί του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Αποχετευτικό δίκτυο ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου ΔΕ Βασιλικών, Δήμου Θέρμης, Π.Ε Θεσσαλονίκης”.

Συνέχεια »

Αύγ
20
2017

Ο δήμος Θέρμης θέτει σε διαβούλευση και γνωμοδότηση το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2018 σύμφωνα με το Άρθρο 76, του Ν. 3852/10. Η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα διεξαχθεί στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης (Δημητρίου-Καραολή & Καπ. Χάψα) την Τρίτη 22 Ιουλίου 2017, ώρα 19.00. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 23  Ιουλίου και ώρα 19.00 στο Π.Κ.Θ.

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Ιούλ
14
2017

Ο δήμος Θέρμης θέτει σε διαβούλευση και γνωμοδότηση το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2018 σύμφωνα με το Άρθρο 75, του Ν. 3852/10. Η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα διεξαχθεί στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης (Δημητρίου-Καραολή & Καπ. Χάψα) τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, ώρα 19.00. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20  Ιουλίου και ώρα 19.00 στο Π.Κ.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

Φεβ
14
2017

Η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης KYA και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/ Για τον πολίτη-Δικαιολογητικά Υπηρεσιών-Περιφερειακό Συμβούλιο και Μητροπολιτική Επιτροπή), επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ.460/24-01-2017 έγγραφο του Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά τη δραστηριότητα “Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ” της εταιρίας “Μαρκούδης Ε.Π.Ε” στα αγροτ. 7 και 8 Ν.Ρυσίου, Δ.Θέρμης, Μ.Ε.Θεσ/νίκης, Π.Κ.Μ.

Συνέχεια »

Ιαν
26
2017

kykloi mathisis 2Με ανοιχτή πρόσκληση μέσω του site του Δήμου Θέρμης, ξεκίνησε το Μητρώο Εθελοντών Επιμορφωτών τους ¨Κύκλους μάθησης» μία νέα πρωτοβουλία του Δήμου Θέρμης με στόχο την προώθηση μιας καινοτόμου παρέμβασης,  στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης. Συνέχεια »

Οκτ
14
2016

Ανακοίνωση

Αύγ
18
2016

CLLDΗ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER- είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Στο πλαίσιο της «από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης» κατά τη φάση του σχεδιασμού, η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝΕΘ Α.Ε.) ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική, τους στόχους αλλά και τις δράσεις του τοπικού προγράμματος συνέταξε το συνημμένο «Δελτίο Διαβούλευσης» απευθυνόμενη στους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης που για την περίπτωση του Δήμου Θέρμης αφορά τις ακόλουθες αγροτικές περιοχές:

  • Δ.Κ. Ταγαράδων,
  • Δ.Κ. Βασιλικών,
  • Δ.Κ. Αγ. Παρασκευής,
  • Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου,
  • Τ.Κ. Λιβαδίου,
  • Τ.Κ. Περιστεράς,
  • Τ.Κ. Σουρωτής και
  • Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου

Η διαβούλευση έχει καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 30/8/2016 και το δελτίο διαβούλευσης μπορεί να αποσταλεί με e-mail (aneth@aneth.gr) ή φαξ (2310403593) στα Γραφεία της ΑΝΕΘ Α.Ε.

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30/8/2016 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στα Βασιλικά, σχετική εκδήλωση ενημέρωσης στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ_CLLD1

Αφίσα εκδήλωσης ενημέρωσης

 

Πληροφορίες:

Στέργιος Πραλακίδης, Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης, MSc

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης Δ. Θέρμης

Τηλ.: 2313 300762 / Ηλ. ταχ.: s.pralakidis@thermi.gov.gr© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης