Διακηρύξεις

Category

Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας των εθελοντικών ομάδων – Προμήθεια τριών (3) όμοιων εξειδικευμένων 4×4 οχημάτων περιπολίας με υπερκατασκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος και εργαλειοθήκες αλουμινίου

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Read More

Προμήθεια γραφικής ύλης ,φωτοαντιγραφικού χαρτιού & φωτοτυπιών & σχεδίων,αναλωσίμων για εκτυπωτές

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ –ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email    s.mantalis@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που…

Read More

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ορθή επανάληψη)

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.. ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ.. – (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ–6Π9ΣΩΡΣ-33Ω ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email:s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση…

Read More

Προμήθεια αδρανών υλικών

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ….ΩΕ4ΔΩΡΣ-ΓΦΝ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.mantalis@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν…

Read More

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φωτοαντιγραφι¬κών, φαξ και εκτυπωτών των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2019_12_Μελέτη Φωτοτυπικά_2020_ALL ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν…

Read More

Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100lt, κάδων μικροαπορριμμάτων 60lt , υπόγειων κάδων 3.000lt, κάδων κομποστοποίησης και εξοπλισμού απόσμησης υπέργειων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΗΦ ΥΠ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΛΟ (ΕΝΤΥΠΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που…

Read More

Προμήθεια δομικών υλικών 2019

By | Διακηρύξεις, Ενημέρωση | No Comments

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.  

Read More